Algemene Voorwaarden

HORA Barneveld BV - Algemene Voorwaarden Privatem

Download printvriendelijke versie

1. Definities
1.1. HORA: Hora Barneveld B.V., een besloten vennootschap, statutair gevestigd te Barneveld, kantoorhoudende aan de Anthonie Fokkerstraat 35, 3772 MP, Barneveld, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08081559.
1.2. Klant: degene met wie HORA een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Partijen: HORA en klant samen.
1.4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt. 

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens HORA.
2.2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

3. Aanbiedingen en offertes
3.1. Aanbiedingen en offertes van HORA zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2. Een aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3.3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
3.4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

4. Aanvaarding
4.1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt HORA zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
4.2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt HORA slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd. 

5. Prijzen
5.1. Alle prijzen die HORA hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. Prijzen in offertes ten behoeve van niet-consumenten zijn exclusief btw tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
5.2. Alle prijzen op die HORA hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan HORA te allen tijde wijzigen.
5.3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die HORA niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een dergelijke prijsverhoging, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
5.4. Indien partijen voor een dienstverlening door HORA een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
5.5. HORA is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
5.6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient HORA de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt. De consument heeft het recht om de overeenkomst met HORA op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

6. Betalingen en betalingstermijn
6.1. HORA mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
6.2. De klant dient betalingen binnen 7 dagen na factuurdatum te hebben voldaan. Indien in delen geleverd wordt, mag HORA voor iedere deellevering betaling op het moment van levering verlangen.
6.3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat HORA de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
6.4. HORA behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

7. Gevolgen niet tijdig betalen
7.1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is HORA gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
7.2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan HORA. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
7.3. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag HORA zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
7.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van HORA op de klant onmiddellijk opeisbaar.
7.5. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door HORA, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan HORA te betalen.

8. Recht van reclame
8.1. Zodra de klant in verzuim is, is HORA gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. HORA roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
8.2. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan HORA, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

9. Herroepingsrecht en annulering
9.1. Buiten het geval waarin het wettelijk herroepingsrecht van toepassing is, zoals hierna beschreven, is annulering door de klant niet mogelijk.
9.2. Een consument kan (uitsluitend) een online aankoop via de webshop van HORA gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
a. het product niet is gebruikt
b. het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
c. het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen
d. de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
e. het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
f. de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
9.3. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
a. op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
b. zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
9.4. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via HORA, indien gewenst met behulp van het formulier op de website van HORA.
9.5. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan HORA, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. De kosten voor retourneren komen voor rekening van de klant.
9.6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzenden retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal HORA deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan HORA heeft geretourneerd.

10. Opschortingsrecht
10.1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

11. Retentierecht
11.1. HORA kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van HORA heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan HORA.
11.2. HORA is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

12. Verrekening
12.1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan HORA te verrekenen met een vordering op HORA.

13. Eigendomsvoorbehoud
13.1. HORA blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van HORA op grond van wat voor met HORA gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
13.2. Tot die tijd kan HORA zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
13.3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
13.4. Indien HORA een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft HORA het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

14. Levering
14.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
14.2. Levering vindt plaats bij HORA, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
14.3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft HORA het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
14.4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan HORA kan tegenwerpen.

15. Levertijd
15.1. De door HORA opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
15.2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan HORA door HORA schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
15.3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij HORA niet binnen 6 weken na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

16. Feitelijke levering en opslag
16.1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
16.2. Indien om welke reden dan ook, de klant niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal HORA, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, de zaken maximaal drie maanden bewaren en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij bij de klant bezorgd zijn. De klant is in dat geval verplicht aan HORA de opslagkosten volgens het in de branche gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf het tijdstip dat de zaken voor aflevering gereed zijn.

17. Transportkosten
17.1. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
17.2. Alle eventuele bijkomende kosten gemoeid met transport of verzending teneinde het gekochte af te leveren op de buitenlandse plaats van bestemming, zoals verzekering, invoerrechten, (extra) heffingen of andere mogelijke kosten (voorzien of onvoorzien) die daartoe buiten Nederland verschuldigd worden, zijn eveneens voor rekening en risico van de klant Vanaf het moment van inlading zijn de zaken bij verzending of vervoer naar een adres buiten Nederland voor rekening en risico van de koper.
17.3. Indien levering op de plaats van bestemming niet mogelijk blijkt, of aanvullende maatregelen (zoals een verhuislift) nodig zijn, zijn alle daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant. 

18. Verpakking en verzending
18.1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan HORA niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
18.2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan HORA, bij gebreke waarvan HORA niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

19. Verzekering
19.1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
a. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
b. zaken van HORA die bij de klant aanwezig zijn
c. zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
19.2. De klant geeft op eerste verzoek van HORA de polis van deze verzekeringen ter inzage.

20. Bewaring
20.1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
20.2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

21. Montage/Installatie
21.1. Hoewel HORA zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

22. Garantie
22.1. Afgezien van schriftelijke fabrieks- en/of importeursgarantie wordt voor geleverde zaken door HORA geen afzonderlijke garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
22.2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
22.3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
22.4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

23. Uitvoering van de overeenkomst
23.1. HORA voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
23.2. HORA heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
23.3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
23.4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat HORA tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
23.5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat HORA tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

24. Informatieverstrekking door de klant
24.1. De klant stelt alle informatie, gegevens (waaronder maatvoering) en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan HORA.
24.2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. Als de aangeleverde gegevens niet juist, niet volledig of niet betrouwbaar zijn, is HORA niet aansprakelijk voor de gevolgen en komen de daaruit eventueel voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
24.3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert HORA de betreffende bescheiden.
24.4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door HORA redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant. 

25. Intellectueel eigendom
25.1. HORA behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
25.2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HORA (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

26. Boetebeding
26.1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van HORA een onmiddellijk opeisbare boete.
a. is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
b. is de andere partij geen consument dan bedraagt deze boete € 5.000
26.2. Daarnaast verbeurt de klant een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
26.3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
26.4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van HORA waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

27. Vrijwaring
27.1. De klant vrijwaart HORA tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door HORA geleverde producten en/of diensten.

28. Klachten
28.1. De klant dient een door HORA geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
28.2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant HORA daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand (of indien de klant een consument is: binnen 2 maanden) na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
28.3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat HORA in staat is hierop adequaat te reageren.
28.4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 

29. Ingebrekestelling
29.1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan HORA.
29.2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling HORA ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

30. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
30.1. Als HORA een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan HORA verschuldigd zijn.

31. Aansprakelijkheid HORA
31.1. HORA is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
31.2. Indien HORA aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
31.3. HORA is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
31.4. Indien HORA aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 31.5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

32. Vervaltermijn
32.1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van HORA vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

33. Recht op ontbinding
33.1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer HORA toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
33.2. Is de nakoming van de verplichtingen door HORA niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat HORA in verzuim is.
33.3. HORA heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien HORA kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.  

34. Overmacht
34.1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van HORA in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan HORA kan worden toegerekend in een van de wil van HORA onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van HORA kan worden verlangd.
34.2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, epidemieën, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
34.3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor HORA 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat HORA er weer aan kan voldoen.
34.4. Vanaf het moment dat een door HORA ingeroepen overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
34.5. HORA is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

35. Overgang van rechten
35.1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van HORA.
35.2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

36. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
36.1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
36.2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat HORA bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

37. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
37.1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
37.2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar HORA is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 26 februari 2021. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij Kvk onder nummer KvK03/2286786.