Algemene Voorwaarden

 

HORA Barneveld BV - Algemene voorwaarden Privatem

Download printvriendelijke versie
 

HORA Barneveld BV
gevestigd en kantoorhoudende te Barneveld

Algemeen
Deze voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst alsmede van de uitvoering daarvan, waarbij Hora Barneveld B.V., verder te noemen: “Hora”, gevestigd en kantoorhoudende te Barneveld, optreedt als verkoper jegens een koper. Eventuele door de koper gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en gelden niet, tenzij deze voorwaarden of een of meerdere bepalingen daarvan door Hora uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Wijzigingen in de tussen de Hora en de koper gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Hora en de koper zijn overeengekomen.

Begripsbepalingen
Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van “retouremballage” wordt daarmee groot verpakkingsmateriaal bedoeld, dat naar zijn aard bestemd is om grote hoeveelheden produkt te kunnen vervoeren, zoals onder meer pallets, etc. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt van “incassokosten” worden daarmee bedoeld kosten verschuldigd aan juridische dienstverleners ter verkrijging van voldoening van een vordering buiten rechte.

Aanbiedingen
Alle door of namens Hora gedane mondelinge of schriftelijke aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk offerte is gedaan met een in die offerte concreet genoemde acceptatietermijn. Rechtstreekse opdrachten en orders van een koper met een daarop concreet aangegeven hoeveelheid of soort produkt zijn voor Hora eerst bindend wanneer zij door Hora schriftelijk zijn aanvaard. Het risico van de juiste uitvoering van telefonisch gegeven opdrachten berust bij de koper. Een door Hora gemaakte schatting van de met de order gepaard gaande kosten is steeds vrijblijvend. De koper zal aan een dergelijke schatting nimmer rechten kunnen ontlenen. Tussen Hora en de koper is pas een overeenkomst tot stand gekomen nadat een schriftelijke akkoordverklaring zonder wijzigingen van de koper Hora heeft bereikt. Indien een gekochte partij zaken in gedeelten wordt afgeleverd, geldt iedere aflevering als een afzonderlijk contract, die apart gefactureerd kan worden. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Afbeeldingen en beschrijvingen in prospectussen, catalogi, promotiemateriaal, alsmede andere door Hora verstrekte gegevens voor commerciële doeleinden binden Hora niet, tenzij door Hora schriftelijk gegarandeerd.

Kwaliteit, hoeveelheid en gewicht
Kwaliteit(smaatstaf), soort, kleur, verpakking, hardheid, dikte, satinage, etc. van de door de koper gekochte zaken, vastgesteld ten tijde dat de zaken Hora’s bedrijf of pakhuis verlaten zijn maatgevend. Geringe afwijkingen (verschil minder dan 10%) in kwaliteit, soort, kleur, verpakking, hardheid, dikte, satinage, etc. geven geen reden tot afkeuring. Bij een beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit een levering worden genomen. Afkeuring op grond van enkele exemplaren op deze basis is uitgesloten.

Retouremballage
Hora verbindt zich jegens de koper om de door de koper bij haar gekochte zaken naar behoren te verpakken, tenzij de aard van de zaken zich daartegen verzet en op zodanige wijze te beveiligen dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Retouremballage blijft eigendom van de Hora en behoort desverlangd onbeschadigd en in goede staat na ontvangst door de koper van de door hem gekochte zaken franko aan Hora te worden geretourneerd.

Aflevering en leveringstermijn
De koper heeft – behoudens opgave van de bezorgkosten in de offerte of order - recht op aflevering en bezorging van de zaken op een door de koper op te geven adres in Nederland dat met normaal transport over een verharde weg bereikbaar is. Indien de koper vervoer of verzending van het gekochte naar een adres buiten Nederland verlangt, zijn kosten voor aflevering en/of bezorgkosten voor rekening van de koper. Hora bezorgt en levert in dat geval uitsluitend op een buitenlands adres volgens de condities c.i.f. (costs, insurance, freight), op de wijze als door Hora verder aan koper op te geven en binnen een door Hora te bepalen tijdsbestek. Alle eventuele bijkomende kosten gemoeid met transport of verzending teneinde het gekochte af te leveren op de buitenlandse plaats van bestemming, zoals transportkosten, verzekering, invoerrechten, (extra) heffingen of andere mogelijke kosten (voorzien of onvoorzien) die daartoe buiten Nederland verschuldigd worden, zijn alsdan naast de koopprijs voor rekening en risico van de koper en zullen op nacalculatie aan de koper in rekening worden gebracht. De datum vermeld op het cognossement of op de vrachtbrief, geldt als inladingsdatum behoudens tegenbewijs van de koper. Vanaf het moment van inlading zijn de zaken bij verzending of vervoer naar een adres buiten Nederland voor rekening en risico van de koper. De koper dient de zaken terstond na aankomst op de door de koper opgegeven plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt aflevering alsdan plaats tot achter de eerste deur, begane grond. Het door de koper opgegeven adres dient met normaal vrachtvervoer bereikbaar te zijn. Extra kosten, ontstaan in verband met het feit de plaats van aflevering niet of moeilijk bereikbaar is voor normaal vrachtvervoer, zijn voor rekening van de koper. De koper verbindt zich al het mogelijke te doen om wachttijden voor Hora of de vervoerder te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken. Eventuele kosten verband houdende met wachttijden, zijn voor rekening van de koper. De leveringstermijn gaat in wanneer alle noodzakelijke informatie voor het uitvoeren van de opdracht aan Hora door de koper bekend is gemaakt. Overschrijding van een al of niet bij benadering opgegeven leveringstermijn kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij een uitdrukkelijke leveringstermijn schriftelijk tussen Hora en de koper als fatale termijn is overeengekomen.

Opslag
Indien om welke reden dan ook, de koper niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Hora, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de zaken maximaal drie maanden bewaren en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij bij de koper bezorgd zijn. De koper is in dat geval verplicht aan Hora de opslagkosten volgens het in de branche gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf het tijdstip dat de zaken voor aflevering gereed zijn.

Annulering
Bij annulering van de overeenkomst door de koper binnen 8 dagen na ondertekening van de offerte of de datum van de geplaatste order is deze aan Hora een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van 10% van hetgeen de koper bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Bij annulering van de overeenkomst na de onder 8.1. vermelde termijn is deze aan Hora een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van 20% van hetgeen de koper bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeld onder 8.2. bedraagt 30%, indien de annulering van een overeenkomst door de koper geschiedt, terwijl door Hora reeds aantoonbaar uitvoeringshandelingen zijn verricht en/of het gekochte gereed staat voor aflevering en de koper er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering - of een deel ervan, indien het een deellevering betreft - kan of gaat plaatsvinden. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Hora kan aantonen dat zijn schade groter is, in welk geval zij gerechtigd is de aantoonbare schade van de koper te vorderen.

Overmacht
9.1. Hora is gerechtigd, zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de door koper gekochte zaken op te schorten, indien als een direct of indirect gevolg van een of meer in 9.2. vermelde oorzaken, onverschillig of deze ten tijde van het afsluiten van het contract waren te voorzien, directe nakoming onmogelijk is c.q. bemoeilijkt wordt. 9.2. Van overmacht aan de zijde van Hora is sprake indien Hora na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terrorisme, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, extreme weersomstandigheden, storing in de aanvoer of voorziening van grond- en hulpstoffen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigheden, wanprestatie door een leverancier van wie Hora haar zaken betrekt, defecten aan machines en installaties, defecten aan vervoermiddelen, transportbelemmeringen en voorts ten gevolge van alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Hora ontstaan.

Indien door overmacht als bedoeld in artikel 9.2. de dienstverlening meer dan 14 dagen opgeschort wordt, zijn zowel Hora als de koper bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden. In dat geval heeft Hora slechts recht op vergoeding van de door hem in redelijkheid gemaakte kosten.

Eigendomsvoorbehoud
Hora blijft eigenaar van de door haar geleverde zaken aan de koper totdat de koper alle vorderingen van Hora, die de tegenprestatie vormen van de door Hora geleverde zaken, heeft voldaan. Zolang de zaken nog eigendom zijn van Hora is Hora bij niet-nakoming door de koper van een voor hem uit de koopovereenkomst voortvloeiende verbintenis, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, te allen tijde gerechtigd zich opnieuw het bezit te verschaffen van deze zaken, waar deze zich ook bevinden. Hora is gerechtigd de zaken, waarvan zij zich opnieuw het bezit heeft verschaft, hetzij onder beheer te houden totdat de koper al zijn vorderingen heeft betaald, hetzij aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in mindering strekt op de vorderingen van Hora die nog voldaan moeten worden door de koper.

Reclames
De koper is verplicht terstond na uitvoering van de overeenkomst, deze na te gaan en te inspecteren en bij aanwezigheid van tekortkomingen of gebreken Hora daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen. Eventuele reclames terzake van aan de afgeleverde zaken geconstateerde gebreken en andere reclames dienen door de koper op straffe van verlies van zijn rechten binnen 8 dagen na aankomst van de zaken op de plaats van bestemming bij Hora schriftelijk per telefax of aangetekende brief te worden ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Manco’s, uitwendig beschadigde leveranties alsmede geconstateerde afwijkingen bij aflevering dienen duidelijk te worden vermeld op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument, bij gebreke waarvan wordt aangenomen dat geleverd is conform opdracht. Eventuele geconstateerde gebreken, dan wel afwijkingen, vermeld op een bij ontvangst getekend vervoersdocument, zijn van onwaarde indien deze gebreken niet door de chauffeur dan wel de transporteur die de geleverde zaken heeft afgeleverd, met zijn handtekening, en/of firmastempel bekrachtigd zijn. In geval er een tijdige en naar het oordeel van Hora gegronde reclame is gedaan door koper terzake van een tekortkoming of gebrek, zal Hora zich beijveren op de kortstmogelijke termijn dit gebrek c.q. de tekortkoming te verhelpen. De koper verplicht zich Hora in de gelegenheid te stellen de tekortkoming c.q. het gebrek te verhelpen. In geval de reclames ontvangen facturen betreffen dienen deze binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Hora te worden gebracht. Reclames die Hora na het verstrijken van voornoemde termijn van 8 dagen bereiken, worden door Hora niet meer in behandeling genomen. De koper wordt geacht na het verstrijken van de termijn van 8 dagen als voornoemd akkoord te zijn gegaan met de aan Hora toegezonden facturen, behoudens bewijs zijnerzijds van het tegendeel. Reclames geven de koper geen recht zonder meer ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen, tenzij daar uitdrukkelijk door de bevoegde rechter toe gemachtigd en pas nadat Hora in de gelegenheid is gesteld eventuele klachten of gebreken te herstellen op basis van een schriftelijke ingebrekestelling.

Betaling
Betaling dient zonder enige korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Afwijking van voornoemde betalingstermijn is slechts mogelijk, indien dit tussen koper en Hora schriftelijke nader overeengekomen is. Als plaats van betaling geldt de plaats waar de bankinstelling, waarmee Hora relaties onderhoudt, gevestigd is. Indien - ter beoordeling aan Hora - er aanleiding bestaat om aan te nemen dat de koper een koopovereenkomst niet of niet geheel zal kunnen nakomen, is de verkoper gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen alvorens tot levering of tot verdere aflevering over te gaan. Indien de koper hiermee in gebreke blijft, heeft Hora aan haar leveringsverplichting voldaan door de zaken tegen gelijktijdige contante betaling aan de koper aan te bieden. Indien koper niet binnen 14 dagen na factuurdatum volledig heeft betaald is de koper zonder verdere ingebrekestelling met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan Hora over het uitstaande bedrag een onmiddellijk opeisbare rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend. In geval de koper in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen te voldoen, is de koper tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd bij inschakeling van een rechtsbijstandsverlener door Hora met een minimum van € 100,--. Deze incassokosten worden berekend volgens het met deze rechtsbijstandsverlener overeen-gekomen (incasso)tarief, gebaseerd op de volgende tabel:

- over de eerste € 3.000,-- 15%
- over het meerdere tot € 6.000,-- 10%
- over het meerdere tot € 15.000,-- 8%
- over het meerdere tot € 60.0000,-- 5%
- over het meerdere van € 60.000,-- 3%

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande tarief volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten door de koper verschuldigd. Indien de koper een surséance van betaling aanvraagt, een beroep doet op de wettelijke schuldsaneringsregeling, er een aanvraag tot faillissement tegen hem wordt ingediend, ten laste van hem beslagen worden gelegd of anderszins gerede twijfel rijst ten aanzien van zijn kredietwaardigheid, dan wel de koper in enig opzicht nalatig mocht zijn in de nakoming van verplichtingen, in het bijzonder die tot betaling en tot inontvangstneming van de zaken besteld bij of gekocht van Hora, is Hora, onverminderd haar recht om nakoming te eisen, te allen tijde gerechtigd zonder ingebrekestelling:

• de zaken voor rekening en risico van de koper naar elders te vervoeren en op te slaan of in haar eigen bedrijf opgeslagen te houden;
• alle verdere leveranties onverschillig uit welk contract op te schorten;
• alle lopende contracten door schriftelijke kennisgeving aan de koper eenzijdig, geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren en de geleverde zaken terug te nemen;
• van de koper volledige vergoeding van rente, schade en kosten te vorderen.

In geval de koper in gebreke is als genoemd in het voorgaande artikellid worden alle vorderingen van Hora op de koper onmiddellijk opeisbaar.

Aansprakelijkheid
Hora aanvaardt geen aansprakelijkheid in het kader van de levering van haar produkten, tenzij de koper kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Hora. Het door Hora te betalen bedrag aan schadevergoeding zal in dat geval beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de koopsom van de geleverde zaken c.q. het bedrag waarvoor een afgesloten verzekering van Hora terzake dergelijke aansprakelijkheid uitkering verleent. Hora aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, die de koper zal lijden als gevolg van het feit dat de produkten een gebrek vertonen of hebben, terzij de koper kan aantonen dat Hora met het gebrek vooraf bekend is geweest. Hora is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfs-, vermogens- en of gevolgschade van een koper.

Garantie
Afgezien van schriftelijke fabrieks- en/of importeursgarantie wordt voor geleverde zaken door Hora geen afzonderlijke garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerde diensten, mits gebruik of bediening plaats heeft gevonden conform de aan de koper verstrekte handleidingen en technische specificaties. Garantie, in welke vorm ook, heeft nimmer betrekking op andere zaken of diensten dan het door Hora geleverde product en de door Hora zelf uitgevoerde werkzaamheden. Verleende garantie vervalt, wanneer de koper het geleverde product: zelf wijzigt en/of reparatie in en/of aan het geleverde verricht of laten verrichten buiten Hora om; voor andere dan de normaal beoogde doeleinden gebruikt; op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten tussen Hora en de koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zal niet op de tussen Hora en koper gesloten overeenkomsten van toepassing zijn. Elke geschil voortvloeiende uit de tussen Hora en koper gesloten overeenkomsten of nadere overeenkomsten, daaronder begrepen incasso van een vordering, zal uitsluitend onderworpen kunnen worden aan het oordeel van de bevoegde rechter van de Rechtbank Arnhem, zulks met uitzondering van die geschillen welke wettelijk tot de bevoegdheid van de Kantonrechter behoren.

Gedeponeerd op 8 November 2007 ter griffie van de Rechtbank te Arnhem onder nummer 2007/62.